20 พฤศจิกายน 2565 เปลี่ยนคลองน้ำเสีย เป็น คลองน้ำใส

ที่มา : https://www.chiangmainews.co.th/eattravelrest/2798306/

เป็นเวลาหลายสิบปีที่คลองแม่ข่า มีปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียและการบุกรุกพื้นที่ แม้ว่าหลายหน่วยงานจะมีโครงการต่างๆ เพื่อฟื้นฟูคลองแม่ข่า เช่น การขุดลอกคลอง กำจัดวัชพืช หรือ การควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำคลองเพื่อพยายามแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า แต่ความซับซ้อนของปัญหาคลองแม่ข่าที่เรื้อรัง
มานานก็ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม

  ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา เทศบาลนครเชียงใหม่ โดย นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรี
นครเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับเครือข่ายภาคประชาชน ประธานในชุมน ชาวบ้านในพื้นที่ริมคลองแม่ข่าบริเวณสะพานระแกง-ประตูก้อม เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสียสองฝั่งคลองแม่ข่าพร้อมปรับภูมิทัศน์ ระยะที่ 1 ถนนระแกง–ประตูก้อม (สถานีสูบน้ำเสียที่ 6) ซึ่งเป็นจุดที่ยากที่สุด เพราะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความดูแล
ของหลายหน่วยงาน แต่ด้วยความมุ่งมั่นของเทศบาลนครเชียงใหม่ และความร่วมมือ จากหน่วยงานต่างๆ
และภาคประชาชน การพัฒนาคลองแม่ข่าในพื้นที่สำคัญนี้ จึงริเริ่มขึ้นได้โดยอาศัยการระดมสมอง การยอมรับในความแตกต่าง และ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีส่วนร่วม