20 พฤศจิกายน 2565 ซีพีเอฟ หนุนเป้าหมายภาครัฐลดโลกร้อน เดินหน้าปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยกักเก็บคาร์บอน

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/399547

ภาครัฐชูบทบาทเอกชนเป็นกลไกสำคัญร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสนับสนุนเป้าหมายรัฐบาลรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ สะท้อนผลสำเร็จความร่วมมือ 3 ประสาน รัฐ เอกชน และชุมชนอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
และป่าชายเลน ยกต้นแบบ ความร่วมมือกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ
ร่วมฟื้นฟูผืนป่า ช่วยภาครัฐประหยัดงบประมาณ รักษาสมดุลระบบนิเวศ ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมมิติด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม ของชุมชนในพื้นที่  

ทั้งนี้ ซีพีเอฟ ได้ประกาศเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
(Net–Zero) ในปี 2050 โดยวางกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว ใน 2 ด้านหลัก คือ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Decarbonization) อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้
ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน ฯลฯ และอีกด้านหนึ่ง คือ การกักเก็บคาร์บอน (Carbon Removal) โดยได้ประกาศเป้าหมายต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่าให้เป็นศูนย์ การฟื้นฟูป่าและการปลูกต้นไม้ มีเป้าหมายอนุรักษ์ปกป้อง
และฟื้นฟูป่า ทั้งป่าต้นน้ำและป่าชายเลน รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการปลูกต้นไม้ในสถานประกอบการ มีเป้าหมายดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสม 200,000 ตัน ครอบคลุมพื้นที่ 20,000 ไร่ ภายในปี 2573