20 ธันวาคม 2565 ‘บ้านเขาวัง’ ชูแนวทางร่วมมือกับรุ่นใหม่ หัวใจการดูแลธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ที่มา : https://www.thaipost.net/hi-light/286755/

ชุมชนบ้านเขาวัง ตั้งอยู่ที่ ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช เป็นชุมชน
ในหุบเขา ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่เกิดแหล่งน้ำสำคัญของลุ่มน้ำปากพนัง

  กลุ่มอนุรักษ์บ้านเขาวัง เริ่มทำกิจกรรมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนในชุมชน ได้แก่ ปลูกไม้หลากหลายชนิดแซมในสวนยางพารา เป็นทางเลือกและทางรอดให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ยิ่งโดยเฉพาะภายหลังปัญหาราคายางตกต่ำ เพราะยังมีรายได้จากไม้ผล และพืชพันธุ์อื่นๆ ในสวน รวมถึงยังมีการคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนป่า ได้แก่ การปลูกป่าต้นน้ำ และรณรงค์ให้ช่วยกันรักษาต้นไม้บริเวณริมสองฝั่งสายห้วยและริมคลอง ริมฝาย ปลายไร่หัวสวน และบริเวณเขตอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์น้ำริมสองฝั่งคลองเขาวัง เพื่อรักษาความชุ่มชื้น

  ในปัจจุบัน ชุมชนบ้านเขาวัง นับเป็นแบบอย่างของการบริหารจัดการป่าในพื้นที่สูง
ของภาคใต้ และยังเป็นกรณีศึกษาการปรับเปลี่ยนวิถีเกษตร เพื่อการอยู่รอดในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ