20 ตุลาคม 2565 จากรายงานสถานการณ์ ทรัพยากรทะเลไทยอยู่ในเกณฑ์ดี เรื่องขยะตกค้างน่าห่วง

ที่มา จากรายงานสถานการณ์ ทรัพยากรทะเลไทยอยู่ในเกณฑ์ดี เรื่องขยะตกค้างน่าห่วง (springnews.co.th)

จากข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเสนอรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ พ.ศ.2564 พบว่า ทรัพยากรทะเลไทยอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังมีเรื่องขยะตกค้างบริเวณชายฝั่งที่น่าห่วง

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ พ.ศ.2564 พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี 75% เกณฑ์พอใช้ 22% และเกณฑ์เสื่อมโทรม 3% แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง ปี พ.ศ. 2557-2564 พบว่า โดยรวมคุณภาพน้ำทะเลมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคงที่

ด้านน้ำมันรั่วไหล และก้อนน้ำมันดิน พบว่าเกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหล และก้อนน้ำมันดิน รวม 44 ครั้ง

ด้านน้ำทะเลเปลี่ยนสี  พบปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีเฉพาะในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยรวม 25 ครั้ง (ส่วนใหญ่เกิดในจังหวัดชลบุรี) ส่วนในพื้นที่ชายฝั่งอันดามันไม่พบน้ำทะเลเปลี่ยนสี