20 กุมภาพันธ์ 2564 แม่ฮ่องสอนผนึกกำลังเข้มแก้ปัญหาหมอกควัน

ที่มา : https://www.innnews.co.th/news/local/news_46766

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงมาตรการลดฝุ่นในพื้นที่ว่า ในเรื่องของการเตรียมรับมือนั้นทางเราได้มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อถอดบทเรียนจากปีก่อนๆ และวางแผนเตรียมการรับมือสถานการณ์ ซึ่งได้มีการเตรียมการกันมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 พร้อมกันยังมีการจัดตั้งตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางที่จะประสานไปยังพื้นที่ต่างๆ ในการแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ยังได้มีการกำหนดพร้อมกำหนดนโยบาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด มาตรการ แนวทางในการบริหารจัดการ สถานการณ์ไฟป่า ในภาพรวมให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่

ส่วนมาตรการหลักที่ทางจังหวัดได้มีการวางไว้เป็นกรอบแนวทางนั้นมีหลายมาตรหาร อาทิ เน้นประชาสัมพันธ์เชิงรุก และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ภายใต้แคมเปญ “แม่ฮ่องสอน ลดการเผา จากหมอกหนาว สู่หมอกฝน ไร้หมอกควัน” การบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ นำเชื้อเพลิงมาใช้ประโยชน์ ทั้งการ ”ชิงเก็บ ลดเผา” อัดก้อนเพื่อแปรรูป ทำปุ๋ยหมัก น้ำหมัก และการไถกลบตอซัง โดยห้ามเผาขยะมูลฝอยในชุมชนทุกกรณี พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟ ได้สนับสนุนงบประมาณสนับสนุนชุดปฏิบัติการระดับหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 415 หมู่บ้าน เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์วิกฤติรุนแรง ควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น โรงงานอุตสาหกรรม การจราจร การขนส่ง รวมถึงการก่อสร้างต่างๆ ในพื้นที่ มาตรการบังคับใช้กฎหมาย แจ้งความจับกุม ดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่บุคคลผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด