20 กันยายน 2565 : วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ

วันนี้เมื่อ 27 ปีก่อน หรือเมื่อ วันที่ 20 กันยายน ปี พ.ศ.2537 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จประพาส ทางเรือจากท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศไปจนถึงประตูท่าไข่ จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมระยะทาง 72 กิโลเมตร ใช้เวลา 5-6 ชั่วโมง จึงถือเป็นวันแห่งการรณรงค์รักษาแหล่งน้ำของประเทศ โดยมีคลองแสนแสบ เป็นตัวอย่างแห่งการพลิกฟื้นสภาพคลองเน่าเหม็น เต็มไปด้วยผักตบชวาให้มีสภาพดีขึ้นและเป็นวันที่รณรงค์ให้ชาวไทยร่วมตระหนักว่า แม่น้ำ ลำคลอง ตลอดจนคูคลองต่างๆ มีบทบาทและความสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีต ทั้งในด้านการคมนาคมขนส่งทางน้ำ หล่อเลี้ยงพื้นที่ทางการเกษตร การระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ในบริเวณที่ราบลุ่ม และการนำน้ำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคของบ้านเรือน ที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งคลอง รวมทั้งในเขตเมือง และชุมชนใหญ่ๆ ที่ยังต้องอาศัยแหล่งน้ำจากลำคลองมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริโภค

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม