20 กรกฎาคม 2565 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจข้อกฎหมาย การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ชุมชนประมงชายฝั่งเขตเทศบาลเมืองชะอำ

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220719205818885

ศรชล. จ.เพชรบุรี ได้ลงพื้นที่ชุมชนประมงชายฝั่ง ในเขตเทศบาลเมืองชะอำ เพื่อพบปะและเยี่ยมเยียน และรับทราบปัญหาของผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ พบว่าผู้ประกอบการยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการอนุรักษ์รัพยากรธรรมชาติทางทะเล จึงได้จัดโครงการ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพ ลดความขัดแย้ง จากการแสวงผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ทั้งนี้ ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจและได้มีส่วนร่วมในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล พร้อมที่ปฏิบัติตามคำแนะนำของ เจ้าหน้าที่รัฐ ในการประกอบอาชีพให้เป็นไปตามคำแนะนำ ข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ