2 สิงหาคม 2565 โชว์แบบแยก “ท่าเรือ” ผุดทางลอดใต้อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/news/1314115

กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่าสำนักสำรวจและออกแบบดำเนินโครงการสำรวจ และออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับทางหลวงหมายเลข 4027 (แยกท่าเรือ) จ.ภูเก็ต รวมทั้งศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้วเสร็จ จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการเสนอ EIA ให้หน่วยงานรับผิดชอบพิจารณาเห็นชอบ และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน คาดว่าเริ่มก่อสร้างในปี 67 และเปิดให้บริการปี 70 สำหรับโครงการนี้ใช้งบประมาณค่าก่อสร้างเบื้องต้น 2,365 ล้านบาท เนื่องจากรูปแบบการปรับปรุงบริเวณพื้นที่อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร โดยรูปแบบการเข้าออก เพื่อสักการะองค์อนุสาวรีย์จะเป็นรูปแบบอุโมงค์ทางเดินลอด จึงมีความจำเป็นต้องทำการเวนคืนในโครงการ เพื่อใช้สำหรับก่อสร้างทางขึ้นลงปัจจุบันแยกท่าเรือเป็นทางแยกที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพราะเป็นทางหลวงสายหลักที่ใช้ในการเดินทาง และการขนส่งสินค้าภายใน จ.ภูเก็ต การออกแบบปรับปรุงทางแยกได้สำรวจ และวิเคราะห์ทางวิศวกรรมอย่างละเอียด รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น การมีส่วนร่วมประชาชน เพื่อออกแบบโครงการได้อย่างเหมาะสม ประกอบกับในพื้นที่โครงการมีแหล่งโบราณสถานอยู่ในระยะ 1 กม. ทำให้เข้าข่ายต้องทำ EIA ก่อนพัฒนาโครงการ นอกจากนี้ได้พิจารณาร่วมกับข้อจำกัดด้านเขตทางคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ และโครงการอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจราจร และการขนส่งให้สามารถเดินทางสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สอดคล้องกับแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในอนาคต