2 มีนาคม 2565 ลำปางสั่งห้ามเผา 2 เดือน ควบคุมหมอกควันไฟป่า

ที่มา:

https://news.ch7.com/detail/553745

สภาพท้องฟ้าในตัวเมืองลำปางขมุกขมัวจากกลุ่มหมอกควันไฟป่าลอยเข้าปกคลุม ทำให้สถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษทั้ง ๔ สถานีเกินค่ามาตรฐาน อยู่ในระดับสีส้ม โดยที่ ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง วัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ ๖๓ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร รองลงมาที่ ต.สบป้าด บ้านดง และแม่เมาะ อ.แม่เมาะ ตามลำดับ เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน สาเหตุเกิดจากไฟไหม้ป่า การเผาเศษวัชพืชจากการเกษตร และการเผาในพื้นที่โล่งแจ้งของชาวบ้าน โดยเฉพาะในเขตตัวเมือง ทางจังหวัดจึงประกาศห้ามเผาในที่โล่งแจ้งทุกชนิดตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค.-๓๐ เม.ย. ๖๕ เพื่อลดมลพิษปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ