2 เมษายน 2564 มก. พบพืชตระกูลถั่วชนิดใหม่ของโลก “ถั่วดอยดอกม่วงก่องกานดา”

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/2061963

รศ. ดร. ฉัตรชัย เงินแสงสรวย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า คณะนักวิจัยไทยและต่างประเทศค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก ชื่อภาษาไทย “ถั่วดอยดอกม่วงก่องกานดา” ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าขุนห้วยแม่กอก (เด่นหญ้าขัด) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว จ. เชียงใหม่ เป็นการเพิ่มองค์ความรู้ทางอนุกรมวิธานพืชให้โครงการพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย การค้นพบนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของ ดร. รัมภ์รดา มีบุญญา ซึ่งได้รับทุนการศึกษาจากโครงการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกที่ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยตนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และได้ทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KURDI) The Carlsberg Foundation ประเทศเดนมาร์ก ซึ่งคณะนักวิจัยที่ร่วมด้วย ได้แก่ ตนเอง และ Prof. Henrik Balslev มหาวิทยาลัยออร์ฮุส ประเทศเดนมาร์ก (Aarhus University, Denmark) ส่วนการตั้งชื่อดังกล่าวเพื่อเป็นเกียรติแก่ ดร.ก่องกานดา ชยามฤต ผู้เชี่ยวชาญและมีคุณูปการต่องานทางพฤกษศาสตร์ไทย