2 มีนาคม 2564 กรมศิลปากรอนุรักษ์ พัฒนา และปรับภูมิทัศน์โบราณสถานเมืองละโว้

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/local/2042064

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่า จากการประชุมผู้บริหารกรมศิลปากรสัญจรที่ จ. ลพบุรี สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ได้รับรายงานความคืบหน้าการอนุรักษ์ และพัฒนาวัดมหาธาตุ อ. สรรคบุรี จ.ชัยนาท เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของ จ. ชัยนาท ซึ่งวัดมหาธาตุแห่งนี้ เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง เป็นศูนย์กลางเมืองที่ยังคงเห็นร่องรอยการบูรณปฏิสังขรณ์หลายครั้ง สิ่งก่อสร้างที่สำคัญ เช่น เจดีย์ทรงปรางค์ยอดกลีบมะเฟือง เจดีย์รายทรงแปดเหลี่ยม วิหารหลวง และเจดีย์ใหญ่ด้านหลังที่ได้รับอิทธิพลจากทวารวดี ซึ่งกรมศิลปากรสำรวจ ตรวจสอบผังปัจจุบันของวัด เพื่อจัดทำแผนงานพัฒนาโบราณสถานวัดมหาธาตุระยะ ๓ ปี ครอบคลุม ๓ ด้าน ได้แก่ งานโบราณคดี งานอนุรักษ์โบราณสถาน และงานปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถาน เบื้องต้นขุดตรวจทางโบราณคดีเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างบูรณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์

นอกจากนี้ ยังได้รับรายงานความคืบหน้าโครงการขุดลอก และปรับภูมิทัศน์โบราณสถานคลองเรือก ต. ทะเลชุบศร อ. เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี แนวคูเมืองลพบุรีชั้นในด้านทิศตะวันออกสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานเพื่อฟื้นฟูให้เป็นแหล่งศึกษาระบบประปาของ จ. ลพบุรีให้สะอาดงดงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน และยังมีการดำเนินโครงการต่างๆ ควบคู่ไปด้วย ได้แก่ โครงการอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งโบราณคดีบ้านสำราญชัย ต. หนองยายโต๊ะ อ. ชัยบาดาล โครงการอนุรักษ์ และพัฒนาโบราณสถานบ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) จ. ลพบุรี ระยะที่ ๓ เป็นต้น