2 มิถุนายน 2563 เขื่อนแม่กวงอุดมธาราส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค พื้นที่ ๒ ตำบล ๒ อำเภอกว่า ๔๘ ล้านลิตร

ที่มา: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200602111945391

เขื่อนแม่กวงอุดมธาราส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค พื้นที่ ๒ ตำบล ๒ อำเภอกว่า ๔๘ ล้านลิตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราส่งน้ำกว่า ๔๘ ล้านลิตร ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ในระยะที่ฝนตกในปริมาณที่ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราเปิดเผยว่า เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ดำเนินการส่งน้ำให้แก่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ได้มีการร้องขอความช่วยเหลือมา ๒ พื้นที่ ประกอบด้วยพื้นที่ ต. แม่โป่ง อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ พื้นที่แหล่งน้ำที่ใช้เป็นน้ำต้นทุนในการผลิตประปาจำนวน ๓ หมู่บ้าน (หมู่ที่ ๒ ,๖ และ ๑๐) ที่ขาดแคลนน้ำ โดยส่งน้ำเข้าพื้นที่เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๓ ปริมาณน้ำที่ส่งให้ทั้งสิ้นคิดเป็นปริมาณน้ำ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ลิตร และพื้นที่ ต. หนองแหย่ง อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ พื้นที่แหล่งน้ำที่ใช้เป็นน้ำต้นทุนในการผลิตประปาหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำ พื้นที่ทุ่งปศุสัตว์ โดยได้ส่งน้ำเข้าพื้นที่เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ปริมาณน้ำที่ส่งให้ทั้งสิ้นคิดเป็นปริมาณน้ำ ๘,๑๐๐,๐๐๐ ลิตร ทั้งนี้ นโยบายในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนนี้ ซึ่งวางแผนการบริหารจัดการในพื้นที่ชลประทานไว้ ดังนี้ น้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดปี พื้นที่ชลประทานที่เพาะปลูกในฤดูนาปีให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก ใช้น้ำชลประทานเสริมในช่วงที่ฝนทิ้งช่วง หรือขาดแคลน บริหารน้ำท่าด้วยอาคารชลประทานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ให้สามารถนำน้ำในพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า เก็บกักน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนให้ได้มากที่สุด โดยการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้มีน้ำต้นทุนสำหรับฤดูแล้งหน้า และบริหารน้ำหลากให้เกิดประสิทธิภาพ และวางแผนการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ โดยใช้หลักการ ๓ ข้อ คือ การกำหนดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย (มาก ปานกลาง น้อย) การกำหนดตัวบุคคลที่รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจน และสุดท้ายเตรียมเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมเมื่อเกิดเหตุ ซึ่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วตามที่กรมชลประทานสั่งการ พร้อมกันนี้มีการจัดการประชุมผู้ที่มีส่วนร่วมในการใช้น้ำ เพื่อวางแผนในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนนี้ไว้แล้ว คือ จะเริ่มมีการเพาะปลูกและเริ่มส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรสำหรับฤดูฝนในวันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๓ และจะมีการประชุมเพื่อวางแผนรอบเวรในการบริหารจัดการน้ำอีกครั้งในวันที่ ๘ มิ.ย. ๖๓ นี้ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรผู้ใช้น้ำ