2 มกราคม 2564 ชิงเก็บก่อนเผา ลดมลพิษทางอากาศ

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/459046

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมนำร่องลดค่ามลพิษทางอากาศ ด้วยวิธีชิงเก็บก่อนเผา ตั้งเป้าเก็บเชื้อเพลิงชีวมวลออกจากป่า วันละ 100 ตันต่อจังหวัด โดย 10 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, ลำพูน, แพร่, น่าน, พะเยา, แม่ฮ่องสอน, ตาก และพิษณุโลก ซึ่งจะใช้วิธีระดมเจ้าหน้าที่ เข้าไปเก็บซากเศษวัชพืช เศษกิ่งไม้ ออกจากป่า เพื่อเป็นการกำจัดแหล่งเชื้อเพลิงชีวมวล ป้องกันการเกิดไฟป่าในช่วงที่อากาศแห้ง และมีลมพัดแรง ที่จะก่อให้เกิดการเสียดสีกันของกิ่งไม้ และสำหรับเศษซากไม้ กิ่งไม้ที่เก็บออก จะถูกนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมรายได้ใช้ชุมชน ทำให้ชาวบ้านมีรายได้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเผาป่า มาเป็นการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ยั่งยืน และที่สำคัญทำให้สุขภาพ ระบบทางเดินหายใจ ดีขึ้นอีกด้วย