2 มกราคม 2563 ประชาชนจับจ่ายซื้อสินค้า พกถุงผ้ามาด้วย หลังห้างร้านงดแจกถุงพลาสติก

ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/860385?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=local

ประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า ต่างนำถุงผ้ามาใส่สิ่งของเพื่อนำกลับไปบ้าน แทนการใส่ถุงพลาสติก หลังห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้องดแจกถุงพลาสติก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เป็นนโยบายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชนในการดำเนินงานเพื่อลดและเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (single-use plastic) ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 โดยคาดว่าการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้ปริมาณขยะถุงพลาสติกหูหิ้วลดลง 45,000 ล้านใบต่อปี ส่งผลให้ปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดลดลง 225,000 ตันต่อปี หน่วยงานภาครัฐประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยได้ 340 ล้านบาทต่อปี ประหยัดพื้นที่รองรับและกำจัดขยะมูลฝอยในการฝังกลบได้ประมาณ 616 ไร่