2 พฤษภาคม 2564 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา รายงานสถานการณ์น้ำ 2 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ลำปาง

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210502094529308

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา รายงานสถานการณ์น้ำ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ เขื่อนกิ่วลม ความจุ 106.22 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำเก็บกัก 57.22 ล้าน ลบ.ม. (53.87 %) ใช้การได้ 53.22 ล้าน ลบ.ม. น้ำไหลเข้า 0.54 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำ 0.12 ล้าน ลบ.ม. และเขื่อนกิ่วคอหมา ความจุ 170.29 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำเก็บกัก 47.38 ล้าน ลบ.ม.  (27.82 %) ใช้การได้ 41.38 ล้าน ลบ.ม. น้ำไหลเข้า 0.16 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำ 0.05 ล้าน ลบ.ม. ทั้งนี้ สถานการณ์ปัจจุบันเป็นปกติ ไม่มีสภาพปัญหา การแก้ไข และการให้ความช่วยเหลือ แต่อย่างใด