2 พฤศจิกายน 2565 การสร้าง ‘สมดุล-ความยั่งยืน’ ด้านสิ่งแวดล้อม โจทย์หินระหว่างรัฐกับภาคประชาชน

ที่มา : https://www.isranews.org/article/isranews-scoop/113250-isranews-286.html

สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจาก
การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่นำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในปริมาณที่มากและรวดเร็วเกินความพอเพียง ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจนเกิดเป็นปัญหาตามมา

  ประเทศไทย มีนโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ก้าวหน้า โดยเริ่มมีนโนบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี 2518 ที่จะกำหนดว่า การพัฒนาจะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และเป็นที่มาของกฎหมายที่ระบุว่า
จะต้องมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment ; EIA) ก่อน
ที่จะมีการดำเนินการสร้างหรือพัฒนาโครงการ

  การสะท้อนปัญหาการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยผ่านมุมมองนักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานในภาคสนาม จะต้องติดตามต่อไปว่า รัฐจะมีแนวทางการแก้ไข หรืออุดช่องโหว่ที่เกิดขึ้นอย่างไร เพราะการพัฒนาจะต้องควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อม และเกี่ยวโยงกับวิถีชีวิต สังคม รวมถึงสุขภาพ
ของประชาชนในประเทศด้วยเช่นกัน