2 พฤศจิกายน 2564 มากกว่า 100 ประเทศ ร่วมให้คำมั่นหยุดตัดไม้ทำลายป่า ภายในปี 2573

ที่มา:

https://www.dailynews.co.th/news/433686/

ที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามกรอบของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ครั้งที่ 26 หรือ COP26 สามารถบรรลุข้อตกลงสำคัญฉบับแรก ทั้งนี้ มากกว่า 100 ประเทศร่วมกันให้สัตยาบันยุติการตัดไม้ทำลายป่า และการเพิ่มมาตรการปกป้องทรัพยากรดิน ภายในสิ้นทศวรรษนี้ หรือภายในปี 2573 โดยประเทศที่ร่วมลงนามรวมถึง อินโดนีเซีย บราซิล และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ( ดีอาร์คองโก ) ขณะที่อย่างน้อย 28 ประเทศซึ่งเห็นชอบกับข้อตกลงนี้ ให้คำมั่นนำการแผ้วถางป่าออกจากกระบวนการผลิตพืชทางการเกษตรหลายชนิด รวมถึง ปาล์มน้ำมัน โกโก้ และถั่วเหลือง ข้อตกลงดังกล่าวเป็นการยกระดับปฏิญญานิวยอร์ก ที่ลงนามโดยประมาณ 40 ประเทศ เมื่อปี 2557 โดยนับจากนี้จนถึงปี 2568 สหราชอาณาจักรและอีก 11 ประเทศ จัดสรรงบประมาณรวมกัน 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 399,216 ล้านบาท) เพื่อสนับสนุนกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ในการจัดการกับวิกฤติไฟป่า และเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดิน ขณะที่บริษัทเอกขนขนาดใหญ่อีกมากกว่า 30 แห่ง ร่วมสนับสนุนเงินทุนอีกจำนวนหนึ่งด้วย

นอกจากนี้ รัฐบาลของ 5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร นอร์เวย์ เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์ ร่วมด้วยหน่วยงานเอกชนอีก 17 แห่ง ให้คำมั่นลงทุนร่วมกันเป็นมูลค่า 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 56,555.60 ล้านบาท) เพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ทั่วโลก ที่รวมถึงการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพในป่าเขตร้อน และการรักษาสิทธิในการครองครองที่ดิน

Skip to content