2 ธันวาคม 2565 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมข้อเสนอเชิงนโยบายสู่ยุทธศาสตร์ และทิศทางการลดพลาสติก

ที่มา : https://phuketjournal.com/ppao-1380.html

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)
ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการของกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ และความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หรือ BMU เพื่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ได้เลือกให้จังหวัดภูเก็ตและเทศบาลนครภูเก็ตเป็นพื้นที่นำร่อง ด้วยศักยภาพ
ของผู้บริหาร หน่วยงานท้องถิ่น ประชาชน ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ ที่มีความสนใจในประเด็นปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง

  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคธุรกิจ เป้าหมาย (ร้านอาหาร ตลาด ห้างสรรพสินค้า โรงแรม) มีแผนการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และดำเนินการขับเคลื่อน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึงหาแนวทางการลดและหลีกเลี่ยง
การใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในระดับท้องถิ่น ซึ่งจากประสบการณ์ของสหภาพยุโรปพบว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการลดการใช้พลาสติกโดยการวางนโยบายระดับท้องถิ่น