2 ธันวาคม 2565 ยิ่งใกล้คุณ ยิ่งต้องดี แนวทางสร้าง สิ่งแวดล้อมดีๆ อย่างยั่งยืน

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/news/1740584/

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้โลกต้องเผชิญ
ภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น เป็นภัยคุกคามที่ประชาคมโลก
ต่างตระหนักและพยายามหาทางแก้วิกฤต

                    บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC พร้อมและต้องการร่วมเป็นหนึ่ง
ในการลดผลกระทบที่จะเกิดบนในโลกใบนี้ แก้ปัญหา เนื่องด้วยอยู่ในอุตสาหกรรม ที่ต้องคำนึงถึงการลดคาร์บอน
ลดปริมาณขยะ  ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า “ยิ่งใกล้คุณ ยิ่งต้องดี” จึงเป็นเป้าหมายที่มองไปข้างหน้าของ GC

  GC ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2593 เป็นเป้าหมายสำคัญในการทำงานและยังเป็นองค์กรลำดับแรกๆ ที่มีแผนระยะยาวชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง “เราจะลดก๊าซเรือนกระจก แต่จะไม่ลดการเติบโตของธุรกิจ”  พร้อมสนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วม ทั้งเรื่องกระบวนการผลิต การลงทุน และการสร้างนวัตกรรม เพื่อผลลัพธ์ คือการปกป้อง ดูแล รักษาทรัพยากร เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับโลกของเรา
Together To Net Zero…