2 กุมภาพันธ์ 2563 กรมเจ้าท่าเร่งโครงการขุดลอกต่างตอบแทนสุรินทร์

ที่มา : https://www.mcot.net/viewtna/5e364012e3f8e40af4418f05

กรมเจ้าท่าเร่งโครงการขุดลอกต่างตอบแทนจังหวัดสุรินทร์ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและความเดือดร้อนของประชาชน

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการขุดลอกต่างตอบแทน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม บริเวณแม่น้ำมูล หมู่ที่ 15 ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีพื้นที่ขุดลอกกว้างประมาณ 100 เมตร ยาว 1,200 เมตร มีปริมาณทรายที่ต้องขุดประมาณ 200,000 ลบ.ม.  อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าาว่า ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลกำกับดูแลการขุดลอกของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาต ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ปรับแต่งตลิ่งให้สวยงาม และจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เมื่อขุดลอกเสร็จ หากพบว่าขุดลอกไม่ตรงตามแบบ หรือมีปัญหาร้องเรียน ให้สั่งหยุดในทันที และรายงานให้กรมเจ้าท่าทราบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  จากนั้นได้ตรวจพื้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำมูล ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง โดยในเบื้องต้น อบต.หนองบัว ได้ทำประชาพิจารณ์ ผ่านเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมรายละเอียดโครงการ เพื่อขออนุญาตขุดลอกต่างตอบแทน ในการนี้อธิบดีกรมเจ้าท่าได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมาติดตามความคืบหน้าและอำนวยความสะดวกให้ อบต.หนองบัว ดำเนินโครงการดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนต่อไป