19 เมษายน 2565 “เวียดนาม” จ่อจำกัดการใช้รถจักรยานยนต์ ลดแออัด-มลพิษใน 5 เมืองใหญ่

ที่มา : https://positioningmag.com/1381645

รัฐบาลเวียดนามมีมติให้กรุงฮานอย นครโฮจิมินห์ นครหายฝ่อง นครดานัง และนครเกิ่นเทอ ดำเนินการตามแผนจำกัดการใช้รถจักรยานยนต์ตั้งแต่ปี 2573 หรือจำกัดการใช้รถจักรยานยนต์ในบางเขตหลังปี 2573 ตลอดจนศึกษา และพัฒนาโครงการเก็บค่าธรรมเนียมยานยนต์ในบางพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการจราจรแออัดและมลพิษสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการประชาชนของแต่ละเมืองยังได้รับคำสั่งให้ทำงานร่วมกับสภาประชาชนของตนเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ โดยมีเป้าหมายให้มีสัดส่วนราว 30-35% ของของการจราจรทั้งหมดภายในปี 2568 และนำเทคโนโลยีมาใช้จัดการการจราจรเพื่อลดความแออัดและมลพิษ และเพื่อไม่ให้มีรถติดนานกว่า 30 นาที