19 สิงหาคม 2565 สอน.หนุนซองพลาสติกชีวภาพสู่เป้าหมายอุตสาหกรรมครบวงจร

ที่มา : https://www.banmuang.co.th/news/gallery/292648

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) กระทรวงอุตสาหกรรม มอบหมายให้สถาบันพลาสติกดำเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของอ้อยและน้ำตาลทรายโดยการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ ภายใต้โครงการฯ ได้ดำเนินการพัฒนาซองบรรจุน้ำตาลทราย ซึ่งเป็นซองแบบใช้ได้ครั้งเดียว โดยส่วนใหญ่ซองน้ำตาลจะผลิตจากกระดาษเคลือบพลาสติกประเภทโพลิเอทิลีนที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ เมื่อผู้บริโภคใช้แล้วทิ้งจะทำให้เกิดขยะพลาสติกจำนวนมาก ทั้งนี้การพัฒนาซองบรรจุน้ำตาลที่สามารถย่อยสลายได้ จึงเป็นการแก้ปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ซองบรรจุน้ำตาลที่ถูกพัฒนาขึ้นนี้จะมีการนำพลาสติกชีวภาพมาใช้ในการเคลือบบนกระดาษแทนโพลิเอทิลีน ทำให้สามารถย่อยสลายได้เมื่อทำการกำจัดอย่างถูกวิธี นอกจากนี้ซองบรรจุน้ำตาลที่พัฒนาใหม่นี้ยังสามารถทำการผลิต และบรรจุด้วยกระบวนการผลิตเดิมได้ อีกทั้งภายใต้โครงการฯ ปี 2565 ยังมีการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบชีวภาพอีก 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ซองไปรษณีย์พลาสติกชีวภาพ ผ้ากันเปื้อนรองเตียงแอนตี้แบคใช้ครั้งเดียวทิ้งย่อยสลายได้ วัสดุกระจายกลิ่นหอมปรับอากาศในรถยนต์จากเถ้าชานอ้อย น้ำยาซักผ้าจากสารลดแรงตึงผิวที่ได้จากน้ำตาล ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย