19 มิถุนายน 2565 เร่งจัดการปัญหาขยะไทยเกือบ 25 ล้านตัน

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/576939

ผู้ผลิตตื่นตัวร่วมเครือข่าย Pack Back กว่า 70 องค์กร รับมือโลกเปลี่ยน ร่วมแก้ปัญหาขยะบรรจุภัณฑ์ หลังปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศล้น และในปี 2564 มีปริมาณขยะเฉียด 25 ล้านตัน

ขยะในประเทศ ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังของสังคมไทย โดยปี 2564 ไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 24.98 ล้านตัน มีเพียง 9.28 ล้านตัน หรือประมาณ 37% เท่านั้น ที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้อง และนำกลับมาใช้ประโยชน์ 7.89 ล้านตัน หรือ 32%

ล่าสุด นายนภดล ศิวะบุตร รองประธานสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม เปิดเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มุ่งให้ผู้ผลิตคำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร หรือ EPR ผ่านโครงการ “Pack Back…เก็บกลับบรรจุภัณฑ์เพื่อวันที่ยั่งยืน” โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยขณะนี้ผู้ผลิตสินค้าต่างมีความตื่นตัว ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการฯ ราว 50 องค์กร จากทุกภาคส่วน มุ่งการบริหารจัดการขยะจากบรรจุภัณฑ์ สู่วงจรรีไซเคิล เตรียมความพร้อมก่อนรัฐออกกฎหมายภาคบังคับรองรับกติกาโลกเปลี่ยน โดยได้นำร่องดำเนินโครงการที่จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาจะเห็นว่า ระบบการจัดการขยะของไทย ที่ไม่มีกฎหมายบังคับให้ภาคประชาชนคัดแยกขยะในครัวเรือน รวมถึงยังไม่มีมาตรการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วม การสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในการคัดแยก ส่วนภาคอุตสาหกรรมรีไซเคิลเองก็ยังไม่มีเทคโนโลยีรองรับ หน่วยงานรับผิดชอบมีหลายหน่วยงาน กรอบกฎหมายสำหรับ EPR และความมั่นคงของนโยบายภาครัฐ ที่หากเปลี่ยนรัฐบาล นโยบายจะเปลี่ยนตามหรือไม่ เงื่อนไขเหล่านี้ ล้วนเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการแก้ปัญหา