19 มิถุนายน 2563 ถอดรหัสจุดประสงค์สร้างกำแพงเมืองจีน

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/foreign/1871968

กำแพงเมืองจีนเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างสุดมหัศจรรย์ของโลก สร้างขึ้นเมื่อกว่า ๒,๕๐๐ ปีที่ผ่านมา ในรัชสมัยของจักรพรรดิจิ๋นซี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ คนส่วนใหญ่คิดว่าจุดประสงค์ของการสร้างกำแพงเมืองจีนก็เพื่อป้องกันการโจมตีของกองทัพเจงกิสข่าน ผู้นำแห่งเผ่ามองโกลแต่เมื่อเร็วๆ นี้ ทีมวิจัยนานาชาตินำโดยนักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยฮีบรูแห่งเยรูซาเล็ม ประเทศอิสราเอลศึกษาเรื่องราวและพยายามถอดรหัสการสร้างกำแพงดังกล่าวมานานกว่า ๒ ปี โดยใช้โดรนภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง และเครื่องมือทางโบราณคดีแบบดั้งเดิม จัดทำแผนที่ทางตอนเหนือของกำแพงเมืองจีนระยะทาง ๗๔๐ กม. พบข้อมูลบางอย่างที่ท้าทายสมมติฐานก่อนหน้านี้ นั่นคือ พบว่าทางตอนเหนือของกำแพงเมืองจีนนั้น ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อปิดกั้นการบุกรุกจากกองทัพต่างถิ่น แต่สร้างขึ้นเพื่อตรวจสอบการเคลื่อนไหวของพลเมือง ข้อสรุปของทีมวิจัยจากข้อมูลใหม่นี้ ได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเป้าหมายในการสร้างสายกำแพงทางตอนเหนือ ก็เพื่อตรวจสอบหรือปิดกั้นการเคลื่อนไหวของผู้คนและการทำปศุสัตว์ ที่อาจจะต้องเก็บภาษีจากพวกเขานั่นเอง