19 มกราคม 2566 แนะเหมืองแร่ใช้กลยุทธ์ ESG​ สิ่งแวดล้อม-สังคม-ธรรมาภิบาล

ที่มา : https://mgronline.com/onlinesection/detail/9660000005482

ดร.วิจักษ์ พงษ์เภตรา นายกสมาคมสินแร่และวัสดุก่อสร้าง นำเสนอบทความ
เรื่อง “แนวคิดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อกระตุ้นการเติบโตของบริษัทเหมืองแร่” เมื่อต้นเดือนมกราคม 2566 มีเนื้อหาว่าในช่วงไม่กี่ปีมานี้ บริษัทเหมืองแร่ต้องเผชิญการต่อต้าน และบางครั้งมีลักษณะความไม่เป็นมิตร
จากชุมชนท้องถิ่นและนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในหลายๆ ประเทศ สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคขัดขวางการเติบโต
ของบริษัทเหมืองแร่

  การนำแผนกลยุทธ์อย่างเหมาะสมมาใช้ดำเนินการทั้งในด้านสภาพแวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาล (ESG) จะทำให้บริษัทเหมืองแร่สามารถชนะใจและความคิดของผู้คนและสามารถทำงานร่วมกัน
เป็นพันธมิตรเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและเติบโตต่อไป