19 มกราคม 2566 สผ.-กรมน้ำ ร่วมผลักดัน Biodiversity Big Data พื้นที่ชุ่มน้ำทั่วประเทศ

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_7467645

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. ที่อาคารทิปโก้ กรุงเทพฯ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ
สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และนายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ การจัดทำระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทน. และ สผ. เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว ประมาณ 30 คน

  การลงนามความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและผลักดันการดำเนินงาน
การจัดทำระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านควา,หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

  ระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย (Thailand Biodiversity Information Facility : TH-BIF) พัฒนาขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลกลางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศไทย ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2561 มีการจัดเก็บข้อมูลพืช สัตว์ จุลินทรีย์ ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
ที่รุกราน ผู้เชี่ยวชาญ งานวิจัย การใช้ประโยชน์ และสถานภาพตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

  ตลอดจนได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจการจัดทำระบบคลังข้อมูลฯ กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ จำนวน 18 หน่วยงาน จาก 5 กระทรวง และ 1 องค์กรพัฒนาเอกชน และได้มีการเชื่อมต่อข้อมูลจากหน่วยงานระหว่างประเทศ 2 หน่วยงาน ได้แก่ Global Biodiversity Information Facility (GBIF) และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ปัจจุบันระบบคลังข้อมูลฯ ได้มีการนำเข้าและเชื่อมต่อข้อมูลจากหน่วยงานเครือข่ายแล้ว มากกว่า 120,000 รายการ