19 มกราคม 2563 ดิ้นหนี ‘ภัยแล้ง’ เกษตรกรหาน้ำ บ. ขุดบาดาล ‘คึก’

ที่มา : https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1900906

จากข้อมูลจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระบุว่า มีจังหวัดที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งแล้ว 16 จังหวัดขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กำลังแก้ไขปัญหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคต้องเร่งดำเนินการเป็นการด่วน ครอบคลุมพื้นที่ 43 จังหวัด ในพื้นที่เสี่ยงขาดน้ำรุนแรงก่อนเป็นอันดับแรกต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในระยะ 1-2 เดือนนี้ เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำสำรองให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง

ขณะที่เกษตรกรชาวนา ชาวสวน แม้ว่ากรมชลประทานจะออกประกาศแจ้งเตือนว่าปีนี้จะงดส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตร เนื่องจากน้ำในเขื่อนไม่เพียงพอ แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ก็ต้องดิ้นรนเลือกที่จะทำเกษตรดีกว่าปล่อยให้ข้าวหรือพืชสวนแห้งตาย ปล่อยที่ดินรกร้างว่างเปล่า จำเป็นต้องควักเงินส่วนตัว หรือบางหมู่บ้านระดมรวบรวมเงินเพื่อจ้างขุดบ่อน้ำบาดาลเพื่อดึงน้ำขึ้นมาหล่อเลี้ยงหวังให้พืชผลงอกงาม เพราะหากอยู่รอดจะสามารถสร้างรายได้จากผลผลิตเกษตรมาจุนเจือครอบครัวในยามที่เศรษฐกิจประเทศทรุดหนัก