19 พฤษภาคม 2563 สถานการณ์น้ำ ๕ เขื่อนโคราชน้อยเข้าขั้นวิกฤต

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_678219/

นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๘ นครราชสีมาเปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง ๕ แห่งในพื้นที่ จ. นครราชสีมา แม้ว่าจะมีฝนจากพายุฤดูร้อนตกลงมา แต่ไม่ได้ช่วยเติมน้ำในอ่างให้เพิ่มขึ้นมากนัก โดยสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง ๕ แห่ง มีปริมาณน้ำเหลืออยู่รวมกันเพียง ๑๙๑.๔๕ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๑ ของปริมาณน้ำกักเก็บทั้งหมด ๑,๐๐๖.๙๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ที่มีปริมาณน้ำเหลืออยู่ ๓๘๔.๙๔ ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งสถานการณ์น้ำประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ. สีคิ้ว มีปริมาณน้ำเหลืออยู่ ๙๒.๗๖ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๐ ของความจุกักเก็บทั้งหมด ๓๑๔.๔๙ ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำมูลบน อ. ครบุรี มีปริมาณน้ำเหลืออยู่ ๒๖.๙๗ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑๒ ของความจุกักเก็บทั้งหมด ๑๔๑ ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำลำแชะ อ. ครบุรี มีปริมาณน้ำเหลืออยู่ ๓๙.๘๖ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔๙ ของความจุกักเก็บทั้งหมด ๒๗๕ ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง อ. ปักธงชัย มีปริมาณน้ำเหลืออยู่ ๑๓.๓๔ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๘.๖๐ ของความจุกักเก็บทั้งหมด ๑๕๕ ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้ำลำนางรอง อ. เสิงสาง มีปริมาณน้ำเหลืออยู่ ๑๘.๕๓ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๒๖ ของความจุกักเก็บทั้งหมด ๑๒๑.๔๑ ล้านลูกบาศก์เมตร