19 พฤษภาคม 2563 ทส. และ ก.ล.ต. ร่วมกันทำโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” หลังช่วงโรคโควิด-19 สร้างขยะเพิ่มจำนวนมาก

ที่มา: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200519113409045

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันทำโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” ด้วยการร่วมกันนำขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้นในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 กลับคืนสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เนื่องจากโควิด-19 ได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของประชาชนด้วยการงดออกจากบ้าน ส่งผลให้หลายคนหันมาใช้บริการเดลิเวอรี่และซื้ออาหารกลับบ้าน ทำให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๑๕ จากการใช้บริการรับส่งอาหารที่มากขึ้นถึง ๓ เท่า ขณะที่ข้อมูลจากกรุงเทพมหานครได้ระบุขยะอาหารและขยะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วเพิ่มขึ้นถึง ๑,๕๐๐ กก. ต่อวันจนเกิดวิกฤติซ้อนวิกฤติ และต้องเร่งรับมือ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวย้ำว่า โครงการส่งพลาสติกกลับบ้านมีแนวคิดว่า ทุกครัวเรือนคือต้นทางที่สามารถมีส่วนรวมลดและจัดการกับปัญหาปริมาณขยะพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งได้ง่ายและทำได้ทันที ซึ่งมีโมเดลนำร่องระบบการเรียกคืนขยะพลาสติกบนถนนสุขุมวิทเป็นจุดรับขยะพลาสติกสะอาดและแห้งจากผู้บริโภค เพื่อเข้าสู่เครือข่ายผู้ให้บริการและขนส่งทรัพยากรไปยัง Waste hub และเข้าสู่ขั้นตอนการรีไซเคิล (recycle) และอัพไซเคิล (upcycle) แล้วนำขยะพลาสติกกลับมาหมุนเวียนแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งอย่างคุ้มค่า