19 ธันวาคม 2565 สผ. กล่าวถ้อยแถลง การประชุม ‘CBD COP 15’ ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ความหลากหลายทางชีวภาพ

ที่มา : https://www.thebangkokinsight.com/news/environmental-sustainability/1009595/

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับสูง (High-Level Segment)
ของการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 (CBD COP 15) ช่วงที่ 2 เมื่อวันที่ 15-17 ธันวาคม 2565 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนนา

  เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลก ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โยเน้นความสำคัญของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในรูปแบบพหุภาคีและทวิภาคี เพื่อสนับสนุนกลไกทางการเงิน เทคโนโลยี และการเสริมสร้างสมรรถนะ และจะส่งผลให้ประชาคมโลกมีคุณภาพชีวิตที่ดี ควบคู่กับการมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ภายใน ปี ค.ศ. 2050 ตามกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลกหลังปี ค.ศ. 2020

  ซึ่งเป็นแผนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลก ต่อจากแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และเป้าหมายไอจีที่สิ้นสุดลงเมื่อปี ค.ศ. 2020 โดยกรอบงานดังกล่าวมุ่งเน้น 4 เรื่องสำคัญ ดังนี้

  1. การเพิ่มพื้นที่คุ้มครองหรือพื้นที่ที่มีมาตรการดูแลความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ

  2. การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศเพื่อบรรเทาภัยพิบัติ
และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  3. แบ่งปันผลประโยชน์ทั้งในรูปแบบตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ที่มาจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม
และการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

  4. การเพิ่มทรัพยากรทางการเงินจากทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน