19 ธันวาคม 2564 รัฐบาลตั้งเป้าปี 2565 เลิกกล่องโฟม-พลาสติก ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

ที่มา : https://www.naewna.com/local/623086

รัฐบาลเห็นความสำคัญและตระหนักถึงปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะพลาสติก จึงสั่งเดินหน้าแก้ปัญหาขยะพลาสติกที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยอย่างจริงจัง โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565) ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนมุ่งจัดการขยะพลาสติกที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดังนี้ (1) การเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (2) การเลิกใช้ไมโครบีดส์จากพลาสติก (3) การเลิกใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วขนาดบาง (4) การลด เลิกใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสติกแบบบาง และหลอดพลาสติก ภายในปี 2565 (5) การสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก รณรงค์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติกผ่านช่องทางต่าง ๆ (6) การจัดทำฐานข้อมูล Material Flow of Plastic ของประเทศไทย (7) การจัดตั้งพื้นที่นำร่อง เพื่อเป็นชุมชนตัวอย่างด้านการจัดการขยะพลาสติก (8) การพัฒนาแนวทางการใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติก (9) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน ร้านขายของชำและตลาดสด เพื่อขยายผลการดำเนินมาตรการงดให้ถุงพลาสติก (10) การขับเคลื่อนการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและขยะพลาสติก จากธุรกิจสินค้าออนไลน์ (11) การลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวจากการบริการส่งอาหาร (12) การขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในทะเล ร่วมกับองค์กรต่างๆ และ (13) การกำหนดมาตรการกำกับเพื่อควบคุมการนำเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศ