18 สิงหาคม 2565 ชาวบางไทรร้องผู้ว่าฯ หยุดนำขยะจากที่อื่นมาทิ้งบ่อขยะอยุธยา

ที่มา : https://www.banmuang.co.th/news/region/292476

เมื่อวันที่ 17 สค. 65 มีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากกลิ่นขยะจากบ่อขยะบางไทรซึ่งเป็นของเอกชน แต่กลับได้รับอนุญาตจากเทศบาลตำบลบางไทรให้นำขยะมากำจัด และหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูล และขยะมูลฝอยได้ ซึ่งมีการรับขยะนอกเขตจากหลายแห่งมาทิ้งที่บ่อขยะบางไทร ทั้งมีการกองภูเขาขยะไว้นอกโรงเรือนอย่างเปิดเผย ทำให้ส่งกลิ่นเหม็นกระทบกับชุมชนหลายแห่งต่อเนื่องยาวนาน และไม่มีการดำเนินการอย่างถูกสุขลักษณะ จึงร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดอยุธยาให้หาทางแก้ไข และให้เอกชนเจ้าของบ่อขยะดำเนินการตามเทศบัญญัติเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล และขยะมูลฝอย พ.ศ.2561 อย่างเคร่งครัดทุกข้อ และขอให้เทศบางตำบลบางไทรดำเนินการงดรับขยะนอกพื้นที่มากำจัด เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที และคำนึงถึงสุขภาพประชาชนเป็นลำดับแรก จะทำให้การจัดการขยะสามารถอยู่ร่วมกับชาวอยุธยาได้โดยไม่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง