18 สิงหาคม 2563 กระทรวงเกษตรฯ มุ่งแก้ภัยแล้ง ‘ฝนหลวง’ ได้ผล 67 จว.

ที่มา : https://www.naewna.com/local/512396

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร พบปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากฝนทิ้งช่วงและฝนแล้ง จึงมีแผนปฏิบัติการฝนหลวงปี 2563 เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำไม่เพียงพอทำการเกษตร โดยเร่งทำฝนหลวงและเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำ เมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวย ทั้งนี้ ปฏิบัติการฝนหลวงจะครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ซึ่งประสบปัญหา ทั้งพื้นที่การเกษตร และพื้นที่ลุ่มน้ำที่มีปริมาณน้ำต่ำกว่าเกณฑ์ และส่งผลต่อการใช้น้ำอุปโภค บริโภค ของประชาชน

ในส่วนของการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีวันขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง รวม 137 วัน ปฏิบัติการรวม 670 เที่ยวบิน วันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 97.08 มีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์ 17.88 ล้านไร่ ยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ ทั้งสิ้น 7 จังหวัด ได้แก่ จ. เลย สกลนคร อุดรธานี กาฬสินธุ์ บึงกาฬ นครพนม และชัยภูมิ เติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2563 จำนวน 6 เขื่อน และเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 14 สิงหาคม 2563 จำนวน 5 เขื่อน

นอกจากนี้ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีวันขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง รวม 142 วัน ขึ้นปฏิบัติการรวม 805 เที่ยวบิน วันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 92.96 มีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์ 43.38 ล้านไร่ เติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2563 จำนวน 62 เขื่อน และเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 14 สิงหาคม 2563 จำนวน 52 เขื่อน

ด้าน นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ภาพรวมการปฏิบัติการฝนหลวงระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 14 สิงหาคม 2563 มีการตั้งหน่วยปฏิบัติการ 12 หน่วย รวมวันขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงทั้งสิ้น 177 วัน ขึ้นปฏิบัติการ รวม 4,582 เที่ยวบิน มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการ รวม 175 วัน คิดเป็นร้อยละ 98.87 จังหวัด ที่มีรายงานฝนตก รวม 67 จังหวัด ทำให้มีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์ 193.75 ล้านไร่ มีฝนตกในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ รวม 204 แห่ง แบ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ 34 แห่ง และเขื่อนขนาดกลาง 170 แห่ง สามารถเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ รวม 1,313.706 ล้านลูกบาศก์เมตร