18 มกราคม 2563 กรมทรัพยากรน้ำ ส่งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือประชาชนประสบภัยแล้งแล้ว 30 จังหวัด ช่วยสูบน้ำได้ประมาณ 40 ล้านลูกบาศก์เมตร

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200118084900213

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวว่า กรมทรัพยากรน้ำ ได้เร่งช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำและสร้างกระบวนการรับรู้จัดการทรัพยากรน้ำตามแผนงานให้มีความเข้าใจถูกต้อง โดยเน้นช่วยเหลือด้านอุปโภค-บริโภค การรักษาคุณภาพน้ำ และเพิ่มแหล่งเก็บน้ำรองรับปริมาณน้ำฝน ด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำ และพัฒนาแก้มลิงให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝนนี้

ในเบื้องต้น กรมทรัพยากรน้ำ ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำไปแล้วในพื้นที่ 30 จังหวัด เพื่อใช้ในการสูบน้ำช่วยเหลือระบบประปาและการอุปโภค-บริโภคประมาณ 40 ล้านลูกบาศก์เมตร และแจกจ่ายน้ำสะอาดกว่า 800,000 ลิตร ซึ่งความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนแล้วประมาณ 1 ล้านคน ขณะเดียวกันได้เร่งช่วยเหลือพื้นที่เกษตรไม้ผลไปแล้วประมาณ 85,000 ไร่

ขณะที่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ตั้งจุดจ่ายน้ำถาวร 136 จุดหน่วย แบ่งเป็น หน่วยนาคราช 37 หน่วย // รถบรรทุกน้ำ 79 คัน // ชุดขุดเจาะน้ำบาดาล 85 ชุด และชุดปรับคุณภาพน้ำเคลื่อนที่ 18 ชุด