18 มกราคม 2563 กท. โพลคนวิตกภัยแล้ง – ไม่เชื่อรบ. ดูแลน้ำพอใช้ตลอดปี

ที่มา : https://www.innnews.co.th/social/news_577910/

“กรุงเทพโพลล์” ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ประชาชนกับวิกฤตภัยแล้ง 2020” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาค

ทั่วประเทศจำนวน 1,182 คน ระหว่างวันที่ 14-15 ม.ค.ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 50.5 กังวลเรื่องการทำเกษตร รายได้เกษตรกร พืชผลเกษตรเสียหายมากที่สุด หากเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง รองลงมา ร้อยละ 49.1 กังวลไม่มีน้ำดื่มน้ำใช้ และ ร้อยละ 48.6 กลัวข้าวของราคาแพงขึ้น ราคาสินค้าเกษตรแพงขึ้น

ทั้งนี้ เมื่อถามว่าวิตกกังวลมากน้อยเพียงใดกับสถานการณ์ภัยแล้งที่คาดว่าจะมีความรุนแรงมากเป็นอันดับ 2 ในรอบ 40 ปี ร้อยละ 72.5 กังวลค่อนข้างมากถึงมากที่สุด

ขณะที่ร้อยละ 27.5 กังวลค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ส่วนการเตรียมรับมือกับภัยแล้ง ร้อยละ 81.5 มีการเตรียมรับมือ โดยในจำนวนนี้ ร้อยละ 67.8 ใช้น้ำอย่างประหยัดขึ้น ร้อยละ 19.5 กักตุนน้ำดื่ม และร้อยละ 18.0 ซื้อถังเก็บน้ำ ขณะที่ร้อยละ 18.5 ไม่มีการเตรียมรับมือ เพราะน่าจะมีน้ำใช้เพียงพอ

นอกจากนี้ ร้อยละ 53.3 มีความเห็นต่อสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นว่าจะมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและอาชีพของตนเอง ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด แต่ร้อยละ 46.7 เห็นว่ามีผลค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ความเชื่อมั่นต่อการเปิดกองอำนวยการน้ำแห่งชาติของหน่วยงานรัฐ จะสามารถแก้ปัญหาภัยแล้งและทำให้คนไทยมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีได้ หรือไม่ กลับพบว่า ร้อยละ 57.0 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด และร้อยละ 43.0 เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด