18 ธันวาคม 2564 เฝ้าติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันภาคเหนือใกล้ชิด

ที่มา : https://www.banmuang.co.th/news/region/262943

ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ มอบหมายให้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงทุกจังหวัดติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนืออย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสาเหตุและแนวทางแก้ไขของแต่ละจังหวัด เนื่องจากปัจจุบันตรวจพบจุดความร้อนในบางจังหวัดสูงติดต่อกันหลายวัน ประกอบกับเมื่อเปรียบเทียบกับปี 63 โดยเฉพาะจังหวัดทางภาคเหนือตอนล่าง เช่น อุตรดิตถ์ พิจิตรและพิษณุโลก เริ่มมีจุดความร้อนเพิ่มขึ้น 

ทั้งนี้ จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ 17  จังหวัดภาคเหนือ ล่าสุด พบ PM 2.5 เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 20 – 82  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ค่า PM 10 ระหว่าง 24 – 81  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ ค่าAQI ระหว่าง 14 – 63   ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับ ดี  ขณะที่สถานการณ์ไฟป่าและจุดความร้อน 17 จังหวัดภาคเหนือ ห้วงวันที่ 1-17 ธ.ค. 64 จากจำนวน Hotspot (ดาวเทียมระบบ VIIRS)  พบเกิดจุดความร้อนสะสม  2,081 จุด เทียบกับปี 63 ห้วงเวลาเดียวกัน  2,199 จุด ลดลง 118 จุด คิดเป็นร้อยละ 5.37 โดยเฉพาะ ในพื้นที่เกษตรและป่าอนุรักษ์