18 กุมภาพันธ์ 2565 จิสด้าใช้ดาวเทียมติดตามการเกิดไฟป่าพบจุดความร้อนในไทยลดลงเหลือเพียง 10 จุดเท่านั้น

ที่มา: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220218134104495

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เปิดเผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) พบจุดความร้อน (Hotspot) ทั้งประเทศเพียง 10 จุด โดยพบมากที่สุดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 4 จุด พื้นที่การเกษตร 2 จุด พื้นที่เขต สปก. 2 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 1 จุด และพื้นที่ชุมชนและอื่น ๆ 1 จุด ส่วนจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุด คือ จ.แม่ฮ่องสอน 2 จุดสุโขทัย 2 จุด และนครราชสีมา 1 จุด โดยจุดความร้อนทั้งประเทศมีจำนวนลดน้อยลงเหลือเพียง 5 จังหวัดเท่านั้น เนื่องจากเกิดฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย ทำให้คุณภาพอากาศทั้งประเทศอยู่ในระดับดีถึงดีมาก ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลจุดความร้อนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.– 17 ก.พ. พบภาคเหนือมีจุดความร้อน 6,286 จุด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5,663 จุด และภาคกลาง 3,591 จุด

สำหรับจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน พบสูงสุดในเมียนมาติดต่อกัน 6 วัน 951 จุด รองลงมาเป็นเวียดนาม 104 จุด และกัมพูชา 73 จุด จุดความร้อนที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่บริเวณแนวชายแดนภาคเหนือ เนื่องจากมีลมพัดฝุ่นละอองและหมอกควันเข้ามา จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวดูแลสุขภาพ