18 กันยายน 2565 ครม.รับทราบ ‘มติบอร์ดสิ่งแวดล้อม’ ไฟเขียว EIA รถไฟทางคู่ ‘ปากน้ำโพ-เด่นชัย’

ที่มา : https://www.isranews.org/article/isranews-short-news/112134-gov-EIA-double-track-train-Paknampho-Denchai-news.html

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 65 ที่ผ่านมา ที่ประชุม ครม. มีมติรับทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงปากน้ำโพ-เด่นชัย ระยะทาง 280.54 กิโลเมตร ผ่านพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และแพร่ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) วงเงิน 5.9 หมื่นล้านบาท พร้อมกันนั้น ครม. มอบหมายให้ รฟท. รับความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไปพิจารณา และดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รวมทั้งตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการตามมาตรการฯต่อไป ทั้งนี้ โครงการฯ จะมีแนวเส้นทางผ่านพื้นที่อ่อนไหว ประกอบด้วย พื้นที่ชุ่มน้ำ จำนวน 3 แห่ง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 4 แห่ง และพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1A 1B และพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 2