18 กันยายน 2564 สผ. แจง ปชช. รายได้น้อย ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมคัดสำเนารายงานอีไอเอได้

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_6626793

นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) รักษาราชการแทนเลขาธิการ สผ. กล่าวถึงกรณีที่เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำยวม เงา เมย สาละวิน มีหนังสือขอคัดสำเนารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) โครงการศึกษาทบทวนเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล เพื่อมีส่วนร่วมในการปกป้อง อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปกป้องลุ่มน้ำสาละวิน โดย สผ. แจ้งไม่ขัดข้องต่อการขอคัดสำเนารายงานฯ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมในการขอสำเนาคัดเอกสาร ต่อมามีผู้นำเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการขอคัดสำเนาไปโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กนั้น ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ และ สผ.ได้ให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกต่อพี่น้องประชาชนในเรื่องดังกล่าวและเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้อง สผ.จึงขอชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการขอคัดสำเนารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1.กรณีขอคัดสำเนาเป็นเอกสาร จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการขอคัดสำเนาเอกสารทางราชการ เป็นไปตามประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการขอและการรับรองสำเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ซึ่งออกประกาศฯ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือ ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2542 โดยการขอคัดสำเนา หากคัดสำเนาเฉพาะเล่มรายงานฯ และไม่ต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ในอัตรา 5,460 บาท (จำนวน 7 เล่ม 5,022 หน้า) ซึ่ง สผ. ดำเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกประเภทโครงการที่มีการร้องขอคัดสำเนาเอกสาร ทั้งนี้ สผ. ไม่สามารถนำเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวมาใช้จ่ายในกิจการของ สผ. ได้ เนื่องจากจะต้องส่งเข้าเป็นงบประมาณแผ่นดินต่อไป

2.กรณีขอคัดสำเนาในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทั้งนี้ผู้ขอคัดสำเนาสามารถแจ้งความประสงค์มาที่ สผ.เพื่อจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ต่อไป

3.กรณีผู้ประสงค์ขอคัดสำเนาเป็นผู้มีรายได้น้อย สามารถแจ้งคำร้องขอในการยกเว้นค่าธรรมเนียม หรือลดอัตราค่าธรรมเนียม ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ซึ่งกรณีนี้ สผ.จะได้เสนอรายละเอียดให้กับคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการใน สผ. เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนในแต่ละกรณีต่อไป

สผ.ขอเรียนยืนยันว่า กระทรวงทรัพยากรฯ และ สผ. ตระหนักและให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกในการบริการพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และต่อเนื่องมาโดยตลอด และเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด