18 กรกฎาคม 2565 เปิดร่าง กม.ปล่อยสารพิษร้ายแรง ลดหายนะอุบัติภัย

ที่มา : https://www.thaipost.net/environment-news/182289/

นับเป็นความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญเมื่อสามองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนประกอบด้วย มูลนิธิบูรณะนิเวศ (EARTH) มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLaw ) และกรีนพีซ ประเทศไทย เข้ายื่นริเริ่มเสนอร่างพระราชบัญญัติการรายงาน และเปิดเผยข้อมูลการปล่อย และเคลื่อนย้ายสารมลพิษ พ.ศ…. (PRTR) ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเตรียมดำเนินการรวบรายชื่อ 10,000 รายชื่อในการเสนอร่างกฎหมายภาคประชาชนเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภา ด้วยหมุดหมายเดียวกันว่า กฎหมายฉบับนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการแก้ปัญหามลพิษอุตสาหกรรม ลดความเสี่ยงอุบัติภัยสารเคมีเป็นพิษจากโรงงาน และวางแผนป้องกันผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันกว่า 50 ประเทศทั่วโลกออกกฎหมายและนำเอา PRTR ไปประยุกต์ใช้ ประโยชน์ของ PRTR เป็นที่ยอมรับทั้งจากหน่วยงานรัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชน ในการเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมรวมถึงกำหนดแนวทางวางแผนป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษ ติดตามตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมาย การวางแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน การลดใช้สารเคมีเป็นพิษในกระบวนการผลิตและการลดการปล่อยมลพิษจากโรงงาน หากร่างกฏหมายฉบับนี้ได้รับการรับรองจากรัฐสภา ขั้นตอนต่อไปจะมีการรวบรวมรายชื่อผู้ที่ต้องการสนับสนุบร่าง พ.ร.บ.ปล่อยสารพิษฯ ที่จะเป็นทางออกลดความเสี่ยงความรุนแรงอุบัติภัย ลดปัญหาการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อมต่อไป