18 กรกฎาคม 2565 สทนช.ประเมินเขื่อนน้ำเทิน 1 ในลาวรั่วซึมจากการก่อสร้างไม่กระทบน้ำโขง

ที่มา : https://news.thaipbs.or.th/content/317589

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 65 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยถึงกรณีมีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์ของประเทศลาว ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนท้ายน้ำเขื่อนน้ำเทิน 1 ประเทศลาว เมืองปากกะดิ่ง แขวงบอลิคำไซ จากกรณีพบการรั่วซึมจากขั้นตอนการก่อสร้าง เบื้องต้น สทนช. ได้มีการตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พบว่า การรั่วซึมของเขื่อนตามที่มีการนำเสนอข่าว เกิดจากกระบวนการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตบดอัด อาจมีน้ำไหลผ่านช่องเล็ก ๆ ของชั้นดิน และชั้นหินด้านข้างตัวเขื่อน และไม่อยู่ในบริเวณที่เป็นโครงสร้างของเขื่อน ซึ่งเมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้นสมบูรณ์จะไม่มีผลต่อความมั่นคงของเขื่อนแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เพื่อความไม่ประมาท สทนช. ได้มีการติดตามประเมินสถานการณ์น้ำโขงบริเวณที่ใกล้กับการระบายน้ำจากเขื่อนน้ำเทิน 1 ซึ่งคือบริเวณสถานีนครพนม จ.นครพนม ยังมีระดับน้ำปกติ และมีระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 5.77 ม. การไหลของน้ำก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ แนวโน้มเพิ่มขึ้น 0.40 ม. ขณะเดียวกัน สทนช. ยังได้มีการประเมินผลกรณีเขื่อนน้ำเทิน 1 มีการระบายน้ำ ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อระดับน้ำของแม่น้ำโขงบริเวณ จ.บึงกาฬ จ.หนองคาย และ จ.นครพนม เนื่องจากสถานการณ์แม่น้ำโขงปัจจุบันบริเวณสถานีหนองคายและนครพนมยังมีระดับน้ำปกติและมีระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งค่อนข้างมาก สำหรับเขื่อนน้ำเทิน 1 ขณะนี้อยู่ระหว่างเก็บกักน้ำปีแรก และมีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้ประเทศไทยในเดือน ส.ค. 65