17 เมษายน 2563 เจ้าอาวาสวัดศรีบุญชุม อ. แม่ใจ จ. พะเยา ผุดไอเดียทำธนาคารน้ำใต้ดิน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและภัยแล้ง

ที่มา : http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200417104731710

พระครูประยุตสีลสุนทร เจ้าอาวาสวัดศรีบุญชุม อ. แม่ใจ จ. พะเยา ทำการสำรวจบ่อน้ำระบบปิด ที่ทำขึ้น เพื่อให้น้ำจากบนผิวดินลงสู่ใต้ดินได้อย่างรวดเร็ว โดยมุ่งหวังให้เป็นธนาคารน้ำใต้ดิน และเป็นการเก็บน้ำจากผิวดินลงสู่ใต้ดินให้รวดเร็วขึ้น รวมทั้งเก็บไว้ใช้ในยามภาวะที่เกิดภัยแล้งและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

พระครูประยุตสีลสุนทร กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการทำธนาคารน้ำดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วม เป็นการเติมน้ำลงสู่ใต้ดิน และเป็นการกักเก็บน้ำ ที่ลงสู่บ่อหรือบ่อบาดาลที่เป็นระบบแบบปิด นอกจากนี้ เพื่อต้องการระบายน้ำ เพราะปัญหาภายในวัดเวลาฝนตก น้ำจะระบายไม่ทันและจะท่วมในเขตบริเวณวัด จึงต้องมีการทำธนาคารน้ำใต้ดินไว้ ซึ่งมีทั้งหมดจำนวน 3 บ่อ โดยจะทำการขุดบ่อให้มีขนาดความลึกประมาณ 1 เมตรถึง 1.5 เมตร จากนั้นนำเศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆ เช่น ก้อนอิฐ ยางรถยนต์ กระป๋องน้ำ ขวดน้ำพลาสติก นำลงไปใส่ในบ่อ ใช้ตระแกงผ้าเป็นตัวกรองเศษดินต่างๆ ที่จะไหลลงสู่บ่อ ซึ่งหลังจากที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้วพบว่า น้ำบนผิวดินที่มีฝนตกลงมา สามารถระบายลงสู่ใต้ดินได้อย่างรวดเร็ว แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้เป็นอย่างดี โดยที่ผ่านมาจะใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์น้ำถึงจะไหลลงสู่พื้นดินได้ ซึ่งต่อไปในอนาคตหากได้มีการทำในหลายพื้นที่ ในช่วงฤดูแล้งก็จะสามารถนำน้ำจากใต้ดินมาใช้ในภาวะที่เกิดภัยแล้งได้

ทั้งนี้ ได้เตรียมขยายผลที่จะให้ทุกครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนรอบๆ วัด ให้ดำเนินการขุดบ่อลักษณะดังกล่าว ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาภาวะน้ำท่วมและภัยแล้งได้ และในช่วงที่น้ำแล้งก็จะสามารถนำน้ำใต้ดินออกมาใช้ได้อย่างไม่มีปัญหา