17 มีนาคม 2565 ไม่ให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนางเพื่อสร้างเขื่อนแม่เมาะ

ที่มา : https://tna.mcot.net/environment-904071

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีวาระสำคัญคือ การขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนางบางส่วนเป็นเนื้อที่ 397 ไร่ เพื่อให้กรมชลประทานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำ (เขื่อน) แม่เมาะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาถึงคุณค่าและความสำคัญของพื้นที่ โดยเปรียบเทียบกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อระบบนิเวศ โดยเฉพาะกับถิ่นอาศัยของนกยูงในพื้นที่ ทั้งบริเวณลำห้วยหลัก คือ ห้วยแม่เมาะและลำห้วยสาขา อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นหย่อมป่าปฐมภูมิขนาดใหญ่และมีความต่อเนื่อง ไม่ถูกบุกรุกแผ้วถางจึงถือเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตว์ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติจึงมีมติยังไม่ให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนางบางส่วน พร้อมกันนี้ตั้งคณะทำงานศึกษาทางเลือก โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำทางเลือกอื่นๆ ที่ดีที่สุดเช่น การใช้ศักยภาพของน้ำใต้ดินเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้มีน้ำใช้สำหรับพื้นทีเกษตร 4,000 กว่าไร่ สิ่งสำคัญคือ การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนต้องไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อระบบนิเวศ