17 มีนาคม 2563 ห้วยหลวงอุดรธานี น้ำดิบเหลือน้อย ใช้สอยอย่างประหยัด ผอ. โครงการส่งน้ำฯ ยืนยันตามแผนบริหารจัดการน้ำ จะมีน้ำใช้จนถึงเดือน มิ.ย. 2563

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200317082546864

นายวิชัย จาตุรงค์กร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง กล่าวถึงสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงว่า ปัจจุบันมีปริมาณคงเหลือ 41.83 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 30.86 ของความจุอ่าง ปริมาณน้ำใช้การได้ 35.24 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งตามแผนการบริหารจัดการน้ำคงเหลือ สามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ผลิตประปาและน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับพืชใช้น้ำน้อยในเขต อ. กุดจับ วันละ 200,000 ลูกบาศก์เมตร หรือเดือนละ 6 ล้านลูกบาศก์เมตร ไปจนถึงเดือน พ.ค. 2563 โดยคาดว่าจะมีฝนตกในช่วงเดือน มิ.ย. – ก.ค. 2563 และหากไม่มีฝน ยังสามารถที่ใช้น้ำที่สำรองไว้อีก 1 เดือน รวมระยะเวลาจนถึง มิ.ย. 2563 จะใช้น้ำประมาณ 24 ล้านลูกบาศก์เมตร

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง กล่าวอีกว่า น้ำเพื่อการเกษตร เป็นน้ำที่ส่งให้กับเกษตรกรขึ้นที่ปลูกถั่วลิสง เนื่องจากเป็นพืชใช้น้ำน้อยและเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัด ที่มีกว่า 1,000 ไร่ ในพื้นที่ อ. กุดจับ ซึ่งปริมาณน้ำจะเป็นไปตามที่วางแผนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในช่วงภัยแล้งที่กำลังจะมาถึง หากอากาศร้อนมาก ความต้องการใช้น้ำ รวมถึงการระเหยของน้ำก็จะมีมากขึ้นด้วย นอกจากนี้หากฝนทิ้งช่วง หรือฝนมาช้า ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ อาจประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ จึงความร่วมมือจากประชาชนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด และจัดเตรียมภาชนะสำหรับกักเก็บน้ำ หากมีฝนหลงฤดูในช่วงนี้