17 มิถุนายน 2565 นายกเทศบาลเมืองนราธิวาส ดึงปราชญ์ชาวบ้านใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ (ซั้ง) หนุนชาวประมงพื้นบ้านเลี้ยงชีพได้ทั้งปี

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220617111607668

นายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส เปิดโครงการสืบสานวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2565 ที่ชายฝั่งทะเลหาดนราทัศน์ อำเภอเมืองนราธิวาส โดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของบุคคลผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้มีความมั่นคงในอาชีพ ซึ่งการทำโครงการดังกล่าว มีนายโมฮำมัด อูมา ปราชญ์ชาวบ้านมาเป็นวิทยากรให้ความรู้การจัดทำซั้งหรือปะการังแบบพื้นบ้านตามภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยนำวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ไม่ทำลายระบบนิเวศทางทะเล อาทิ ไม้ไผ่ ทางมะพร้าว มาประกอบเป็นซั้งนำไปวางตามแนวร่องน้ำ เป็นการสร้างแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและที่หลบภัยแก่สัตว์ทะเลขนาดเล็ก ทั้งนี้เป็นการสร้างทรัพยากรสัตว์น้ำใกล้ฝั่งก่อเกิดแหล่งประมงเอื้อต่อการประกอบอาชีพซึ่งจะช่วยให้กลุ่มประมงพื้นบ้านมีทรัพยากรทางทะเลในการทำประมงเลี้ยงชีพและรักษาทรัพยากรชายฝั่งให้ยั่งยืนต่อไป

Skip to content