17 มิถุนายน 2564 กล้องดักถ่ายจับภาพเสือปลา สัตว์ป่าหายากที่วนอุทยานเขานางพันธุรัต

ที่มา:

https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000058380

หลังจากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์กรแพนเทอรา (Panthera) ประเทศไทย และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดทำโครงการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเชิงบูรณาการเพื่ออนุรักษ์เสือปลา (Prionailurus viverrinus) อย่างยั่งยืน (Development of fundamental science and innovation for sustainable fishing cat (Prionailurus viverrinus) conservation)

นายรุจิระ มหาพรหม คณะวิจัยเปิดเผยว่า การลงพื้นที่สำรวจได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากวนอุทยานเขานางพันธุรัต จ.เพชรบุรี ในการสำรวจจำนวนประชากรของเสือปลา ใช้กล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ (Camera Trap) โดยใช้วิธีการสุ่มตั้งกล้องอย่างเป็นระบบ เพื่อสำรวจการแพร่กระจายของประชากร ในบริเวณพื้นที่โดยรอบวนอุทยานเขานางพันธุรัตและพื้นที่ใกล้เคียง จากการศึกษาเบื้องต้นพบจำนวนประชากรเสือปลาอย่างน้อย 8 ตัว แพร่กระจายครอบคลุมอยู่ในพื้นที่ อ.ชะอำ และ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยใช้พื้นที่ (Habitat Site) อยู่บริเวณวนอุทยานเขานางพันธุรัต เเละพื้นที่ใกล้เคียง เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าชนิดนี้อย่างมาก ส่วนแนวทางการจัดการเสือปลาในอนาคตต้องศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งเฝ้าติดตามประชากรเสือปลา และประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับชุมชนเจ้าของพื้นที่ให้คงสภาพพื้นที่ที่พบเสือปลาเอาไว้ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์เสือปลาที่ยั่งยืน เสือปลา หรือเสือแผ้ว (Fishing cat: Prionailurus viverrinus) เป็นสัตว์ผู้ล่าขนาดเล็ก มีน้ำหนักอยู่ที่ 5-14 กก. ขนาดความยาวของลำตัว 65-85 ซม. และมีความสูง 40 ซม. จากพื้นดิน อาศัยอยู่ตามพื้นที่ชุ่มน้ำ มีพฤติกรรมการหากินปลา สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มหนู และนกเป็นอาหารหลัก

ปัจจุบันเสือปลาจัดอยู่ในสถานะมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ VU (Vulnerable species) ตามบัญชีแดงของสหภาพเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN Red list) ในประเทศไทย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดสถานภาพเสือปลาให้มีสถานะใกล้สูญพันธุ์ EN (Endangered species) และเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมลำดับที่ 183 ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

นางสาวเนตรนภา งามเนตร หัวหน้าวนอุทยานเขานางพันธุรัตเปิดเผยว่า ทางวนอุทยานฯ ให้ความสำคัญกับการป้องกันพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างมาก มีการลาดตระเวนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนให้เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้คงความอุดมสมบูรณ์เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับลูกหลานสืบต่อไป ซึ่งการพบเสือปลาในครั้งนี้เป็นผลมาจากความสำเร็จของการทำงานด้านป้องกันของเจ้าหน้าที่ทุกคน และการเข้ามามีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน นอกจากวนอุทยานเขานางพันธุรัตจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ายานาชนิด วนอุทยานนี้ยังมีความสวยงามของธรรมชาติและเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เหมาะกับการเข้ามาศึกษาธรรมชาติของทุกเพศทุกวัยอีกด้วย