17 มกราคม 2563 อำเภอแม่ริมออกหนังสือให้ผู้ประกอบการบุกรุก”ม่อนแจ่ม” ผิด พรบ. ชัดเจนสร้างที่พักถาวรให้ยุติการบริการ

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/127063

จากกรณีที่กรมป่าไม้ได้มีการจัดระเบียบดอยม่อนแจ่ม แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในพื้นที่ ต. แม่แรม และ ต. โป่งแยง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ ตรวจสอบพบว่า มีผู้ประกอบการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ  ทำบ้านพัก และรีสอร์ตหลายราย ความคืบหน้า นายกฤตพล  รชตเมธานนท์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ริม  จ. เชียงใหม่ ได้มีการออกหนังสือ ประกาศให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พัก ทราบ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือรับแจ้งได้ตามกฎหมาย ระงับหรือยุติการประกอบธุรกิจโดยเนื้อหา ระบุว่า ตามที่ได้มีประชาชน ซึ่งอยู่อาศัยในพื้นที่ ต. แม่แรม และ ต. โปงแยง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ จำนวนมากได้ประกอบธุรกิจโรงแรม หรือจัดสร้างสถานที่พัก ทั้งที่มีลักษณะอาคารถาวร หรือชั่วคราว เพื่อให้บริการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พักอาศัย โดยคิดค่าบริการ อันเป็นลักษณะ หรือวัตถุประสงค์ด้านธุรกิจ โดยสถานที่พักชั่วคราวดังกล่าว ตั้งอยู่ในพื้นที่ ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือรับแจ้งได้การประกอบธุรกิจการให้ที่พักในรูปแบบและลักษณะต่างๆ เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือสภาพแวดล้อม ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ตาม พรบ. โรงแรม พ.ศ. 2543 ดังนี้ อำเภอแม่ริมจึงขอให้ผู้ที่ได้ประกอบธุรกิจโรงแรม หรือสถานที่พักทั้งที่มีลักษณะอาคารถาวร หรือชั่วคราว เพื่อให้บริการที่พักชั่วคราว สำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน “โดยได้สร้างสถานที่พักในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ห้ามไม่ให้ผู้ใดยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียสภาพที่ดิน ทั้งนี้มีกฎหมายลงโทษผู้กระทำการฝ่าฝืน ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถออกใบอนุญาต  หรือรับแจ้งได้ โดยไม่เข้าการได้รับการยกเว้นโทษทางอาญาตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562สั่ง ณ วันที่ 12 มิ.ย. 2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ให้ระงับหรือยุติการประกอบธุรกิจดังกล่าว ภายใน 30 วัน  (นับแต่วันประกาศนี้) และหลังจากที่ได้มีการประกาศดังกล่าว ทำให้ทางกลุ่มผู้ประกอบการแสดงท่าทีไม่เห็นด้วย โดยมองว่าการประกาศฉบับนี้เป็นการเลือกปฏิบัติ