17 พฤษภาคม 2564 ผลวิจัยชี้เมืองพระนครในศตวรรษที่ ๑๓ มีประชากรเฉียดล้าน เยอะกว่าบอสตันปัจจุบัน

ที่มา: https://mgronline.com/travel/detail/9640000047360

ข้อมูลจากเว็บไซต์ www.silpa-mag.com กล่าวถึงงานวิจัยล่าสุดซึ่งเผยแพร่ในวารสาร Science Advance ว่า จากการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่ามีผู้อยู่อาศัยในเมืองพระนคร ในประเทศกัมพูชา ช่วงศตวรรษที่ ๑๓ อยู่กว่า 700,000-900,000 คน งานวิจัยล่าสุด Diachronic modeling of the population within the medieval Greater Angkor Region settlement complex เผยแพร่เมื่อ ๗ พ.ค. ๒๐๒๑ เผยว่า พอจะเทียบได้ว่าเมืองพระนครเป็นเมืองที่มีผู้อยู่อาศัยมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งในโลกในยุคนั้นเลยทีเดียว หากเทียบกับปัจจุบัน เมืองพระนครที่มีอยู่อาศัย ๗๐๐,๐๐๐-๙๐๐,๐๐๐ คน ยังมากกว่าสถิติประชากรเมืองบอสตัน ในประเทสสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีผู้อยู่อาศัยราว ๖๙๓,๐๐๐ คน เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๙ เสียอีก เมืองพระนคร หรือชื่อในภาษาเขมรปัจจุบันเรียก อังกอร์ (Angkor) ข้อมูลจาก wikipedia กล่าวว่า เป็นเมืองหลวงแห่งที่สองของจักรวรรดิเขมร มีชื่อดั้งเดิมตามจารึกว่า ศรียโศธรปุระ มีศูนย์กลางอยู่ที่ปราสาทพนมบาแคง ปัจจุบันอยู่ในเขตเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ภายหลังย้ายศูนย์กลางไปยังปราสาทบายน ในพื้นที่ที่เรียกว่า นครธม ปัจจุบันอยู่ในเขตเสียมราฐเช่นกัน และทับซ้อนกับพื้นที่ศรียโศธรปุระเดิม มีอายุอยู่ในช่วงราวคริสตศตวรรษที่ ๙-๑๕ ปราสาทหินนครวัดอันโด่งดัง เป็นมรดกโลก และเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงให้เห็นภูมิปัญญาทางสถาปัตยกรรมและประติมากรรมของชาวขอมโบราณ โดยนครวัดเป็นส่วนหนึ่งเมืองพระนคร หรืออังกอร์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในชื่อเป็นทางการว่า เมืองพระนคร (Angkor) ซึ่งประกอบด้วย นครวัด นครธม ปราสาทบายน โบราณสถาน สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ รวมถึงผืนป่าโดยรอบบริเวณนั้น ครอบคลุมเนื้อที่มากกว่า ๔๐๐ ตารางกิโลเมตร