17 ธันวาคม 2564 ค้นพบมหาเสมาทรงกลีบบัวฝัง 8 ทิศ อายุกว่าพันปี

ที่มา:

https://news.ch7.com/detail/536954

การขุดค้นครั้งสำคัญบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท พบมหาเสมาทรงกลีบบัวฝัง 8 ทิศ อายุกว่าพันปีขณะลงพื้นที่เก็บข้อมูลบิ๊กดาตาในบริเวณดังกล่าว ขณะนี้ส่งต่อให้กรมศิลปากรเป็นข้อมูลประกอบเสนอยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในปี 65 ต่อองค์การยูเนสโก นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี กรรมการโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T พร้อมด้วย รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล ประธานศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์อีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ลงพื้นที่บริเวณบ้านไผ่ล้อม ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ค้นพบใบเสมาขนาดใหญ่ โดยผู้ได้รับการจ้างงานในโครงการ U2Tขณะลงพื้นที่เก็บข้อมูลตำบลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ในด้านเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ใกล้อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เมื่อไปถึงพบลานกว้างบนพื้นราบ มีหลุมที่ขุดค้นพบใบเสมาจำนวน 8 หลุม โดยมีการขุดหลุมและล้อมรั้วไว้เพื่อป้องกัน บางหลุมพบใบเสมาที่มียอดโผล่ขึ้นมาบนผืนดิน ขณะที่บางหลุมยังไม่มีการขุดลงเพื่อสำรวจ ขณะเดียวกันมีหลุมที่ขุดแล้วพบใบเสมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์มีลักษณะเป็นหินทราย ทรงกลีบบัวทรงสูงขนาดกว่า 3 ม. โดยจุดที่ขุดค้นพบใบเสมา น่าจะเป็นศาสนสถาน หรือพื้นที่สำคัญ ๆ ของผู้คนในอดีตในอาณาบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท มีลักษณะเป็นการปักใบเสมาไว้ 8 ทิศ อยู่ในยุคทวารวดี อายุกว่า 1,000 ปี ถือเป็นเรื่องที่ดี และเป็นรูปธรรมที่จะนำไปต่อยอด ทั้งด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมผ่านการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวใน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานีในอนาคต ที่สำคัญการค้นพบครั้งนี้เป็นส่วนสนับสนุนข้อมูลเรื่องหลักหิน หรือใบเสมาในอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เพื่อใช้ในการประกอบเสนอยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในปี 65 ต่อองค์การยูเนสโก