17 ธันวาคม 2562 กรมชลประทานเร่งผันน้ำแม่กลองไล่น้ำเค็มรุกแม่น้ำเจ้าพระยา

ที่มา: https://www.komchadluek.net/news/agricultural/404871?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=agricultural

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่าจากปรากฎการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าเกณฑ์ ทั้งนี้หากค่าความเค็มสูงมากจะทำให้ความสมดุลของระบบนิเวศในแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับความเสียหาย ไม่สามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ได้  มีความห่วงใยประชาชน จึงหมอบหมายให้นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นผู้ประสานและติดตามการดำเนินการตามมาตราการควบคุมค่าความเค็ม ให้คุณภาพน้ำกลับเป็นปกติโดยเร็วที่สุด นายทวีศักดิ์ กล่าวว่าจากการลงพื้นที่ติดตามมาตราการควบคุมค่าความเค็มของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง บริเวณประตูระบายน้ำบางสาม ในแม่น้ำท่าจีน พื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา จ. สุพรรณบุรี ว่า ล่าสุดค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสถานีประปาสำแล จ. ปทุมธานี ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ อยู่ที่ 0.18 กรัม/ลิตร ส่วนบริเวณท่าน้ำนนทบุรี จ. นนทบุรี และท่าน้ำนนทบุรี 2.80 กรัมต่อลิตร สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าน้ำกรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ พบค่าความเค็มยังคงสูงกว่าเกณฑ์ 4.13 กรัม/ลิตร สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานในส่วนของมาตรการควบคุมค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยค่าความเค็มของน้ำ สําหรับการเกษตรไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร  และค่าความเค็มของน้ำ สําหรับการผลิตน้ำประปาไม่เกิน 0.25 กรมชลประทาน ได้ดำเนินการผันน้ำจากแม่น้ำแม่กลอง ลงคลองจระเข้สามพัน เชื่อมคลองสองพี่น้อง ลงสู่แม่น้ำท่าจีน จากนั้นจะสูบน้ำเข้าสู่คลองพระยาบรรลือด้วยเครื่องสูบน้ำ จำนวน 10 เครื่อง ที่ประตูระบายน้ำพระยาบรรลือ พร้อมกับเร่งผลักดันน้ำ โดยเครื่องผลักดันน้ำที่ติดตั้งไว้ในคลองพระยาบรรลือ จำนวน 6 เครื่อง บริเวณอำเภอลาดบัวหลวง เพื่อเร่งผลักดันน้ำไปให้เครื่องสูบน้ำ 10 เครื่อง ที่ประตูระบายน้ำสิงหนาท 2 สูบต่อลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อควบคุมความเค็มไม่ให้รุกล้ำเข้าไปพื้นที่ตอนบน เนื่องจากน้ำทะเลหนุนสูง ส่วนด้านท้ายน้ำ ได้ดำเนินการผันน้ำจากแม่น้ำแม่กลองผ่านคลองท่าสาร-บางปลา ลงสู่แม่น้ำท่าจีน เพื่อควบคุมความเค็มไม่ให้รุกล้ำขึ้นไปในพื้นที่ตอนบนเช่นกัน นอกจากนี้กรมชลประทาน โดยสำนักเครื่องจักรกล และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ร่วมกันติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 4 เครื่อง บริเวณประตูระบายน้ำบางขนาก เพื่อผลักดันน้ำจืดจากแม่น้ำบางปะกงเข้าคลองบางขนาก ในช่วงที่ค่าความเค็มต่ำหรือช่วงน้ำทะเลลง เพื่อให้ประชาชนที่ใช้น้ำจากคลองบางขนาก สามารถนำน้ำไปใช้ในอุปโภคบริโภค และยังเป็นการรักษาระบบนิเวศในคลองบางขนากอีกด้วย